Service uses the information stored via cookies and other solutions which allow you to personalize the content to the user's needs and for statistical purposes. Close

Regulamin korzystania z usługi w ramach aplikacji BeShoppy

I. Informacje ogólne.
 1. Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) określa zasady korzystania z usług (dalej łącznie „Usługa”) dostępnej w ramach aplikacji cyfrowej „BeShoppy” (dalej „Aplikacja”).
 2. Właścicielem Aplikacji oraz usługodawcą jest Vilsone Sp. z o.o. z siedzibą ul. Wilsona 1, 33-100 Tarnów, NIP: 9930652279 (dalej jako „Vilsone ”).
 3. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
 4. Za pośrednictwem Aplikacji, Vilsone, dla użytkownika który zainstaluje Aplikację w swoim urządzeniu końcowym (dalej „Użytkownik”) będzie świadczyć Usługę, na podstawie której Użytkownik w ramach Aplikacji będzie miał możliwość m.in.:
  1. zamieszczać w ramach dostępnej Usługi komentarze, opisy, zdjęcia, rysunki lub inne pliki, które będą widoczne dla innych Użytkowników,
  2. kontaktować się z innymi Użytkownikami,
  3. polecać innym Użytkownikom towary lub usługi,
  4. otrzymywać powiadomienia i informacje handlowe.
  Funkcjonalność Usługi może być rozszerzana w miarę rozwoju Aplikacji, co będzie miało na względzie m. in. zwiększenie komfortu korzystania przez Użytkownika z Usługi.
 5. Vilsone informuje, możliwość korzystania z Aplikacji oraz Usługi oferowanej za jej pośrednictwem jest możliwe dla osób pełnoletnich, posiadających pełną zdolność do czynności prawnych. Z Aplikacji oraz Usługi mogą korzystać również osoby niepełnoletnie, które ukończyły 13 rok życia, pod warunkiem uzyskania stosownej zgody swoich przedstawicieli ustawowych.
 6. Akceptując niniejszy Regulamin, Użytkownik przystępuje do umowy dotyczącej świadczenia Usług na warunkach opisanych w niniejszym Regulaminie.
 7. Ilekroć w niniejszym Regulaminie będzie mowa o zgodzie Użytkownika, stosuje się to odpowiednio do jego przedstawiciela ustawowego (w przypadku Użytkowników niepełnoletnich).
 8. Korzystanie z prawidłowych funkcji Aplikacji jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez urządzenie końcowe Użytkownika następujących minimalnych wymagań technicznych:
  1. Strona internetowa
   1. rozdzielczość ekranu: 1024x768 lub wyższa,
   2. przeglądarki: Google Chrome 10 i nowsze, Mozilla Firefox 4 i nowsze, Internet Explorer 9 i nowsze,
   3. włączona obsługa cookies,
   4. włączona obsługa Javascript.
  2. Aplikacja mobilna
   1. telefon z systemem Android 2.2 lub wyższym,
   2. rozdzielczość: 320x480
 i wyższa,
   3. procesor: 600 Mhz (ARMv7)i wyższy,
II. Rejestracja użytkowników w ramach Aplikacji.
 1. Vilsone informuje, że korzystanie z Usługi możliwe jest po zainstalowaniu Aplikacji oraz dokonaniu rejestracji Użytkownika, tj. pozostawieniu danych osobowych Użytkownika lub odpowiednio jego przedstawiciela ustawowego, w sposób opisany w Regulaminie.
 2. Rejestracja Użytkownika w ramach Aplikacji po dokonaniu instalacji Aplikacji, następuje w drodze wypełnienia odpowiednich pól formularza lub integracji Aplikcji z profilem społecznościowym serwisu facebook.
 3. Wypełnienie formularza rejestracyjnego jest całkowicie dobrowolne oraz wymaga podania przez Użytkownika lub jego przedstawiciela ustawowego następujących danych:
  1. nazwa Użytkownika (nick),
  2. adres e-mail,
  3. hasło dostępu do Usługi,
  Vilsone może rozszerzyć formularz rejestracyjny o dodatkowe pola, których wypełnienie jest dobrowolne.
 4. Przed instalacją Aplikacji lub podczas wypełnienia formularza rejestracyjnego Użytkownik lub jego przedstawiciel ustawowy mogą być poproszeni o zaznaczenie odpowiednich pól zgody tj:
  1. oświadczenie o akceptacji postanowień regulaminu,
  2. wyrażenie zgody na otrzymywanie od Vilsone, na wskazany w formularzu rejestracyjnym adres e-mail informacji o nowościach, promocjach i ofercie handlowej za pośrednictwem poczty internetowej.
  Dla uniknięcia wątpliwości Vilsone oświadcza, że w przypadku Użytkownika niepełnoletniego zarówno instalacja Aplikacji jak i rejestracja do Usługi powinna przebiegać za zgodą oraz pod nadzorem przedstawiciela ustawowego takiego Użytkownika.
 5. Po dokonaniu rejestracji do Usługi, tj. po wypełnieniu odpowiednich pól formularza oraz wybraniu przez użytkownika opcji „Rejestruj się”, lub integracji z serwisem facebook Użytkownik otrzyma pełny dostęp do Aplikacji i wszystkich jego funkcji.
 6. Użytkownik lub odpowiednio jego przedstawiciel ustawowy zobowiązany jest do podania formularzu rejestracyjnym danych zgodnych z prawdą, dokładnych i aktualnych, nie wprowadzających w błąd oraz nie naruszających praw osób trzecich.
 7. Dla zapewnienia poprawności korzystania z Usługi, Użytkownik lub odpowiednio jego przedstawiciel ustawowy powinni dążyć do:
  1. aktualizacji podanych w formularzu rejestracyjnym danych, niezwłocznie po każdej zmianie tych danych;
  2. zachowania w tajemnicy hasła oraz nieudostępniania go osobom trzecim.
 8. Dostęp do Usługi w pełnym zakresie jest możliwy po zalogowaniu się Użytkownika do Usługi poprzez Aplikację z użyciem prawidłowego adresu e-mail oraz hasła lub integracji serwisem facebook. Ograniczony zakres Usługi jest również dostępny dla niezalogowanych Użytkowników.
 9. Po zalogowaniu się do Usługi, Użytkownik może uzupełnić informacje dot. swojego profilu, w tym dodać/zmienić tzw. „avatar”, czyli grafikę, z którą się identyfikuje.
 10. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Usługi w sposób zgodny z niniejszym Regulaminem, obowiązującym prawem, ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet oraz w sposób nie naruszający praw osób trzecich oraz praw i interesów Vilsone.
 11. Użytkownik jest zobowiązany w szczególności do:
  1. korzystania z Usługi w sposób nie zakłócający funkcjonowania Aplikacji, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń;
  2. korzystanie z Aplikacji zainstalowanej tylko i wyłącznie z autoryzowanego źródła tj.: Google Play lub App Store.
  3. niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub/i umieszczanie w Aplikacji nie zamówionej informacji handlowej (tzw. spam), kilkukrotna rejestracja Użytkownika do Usługi (tj. stworzenie kilku tzw. „kont”), korzystanie z kont innych Użytkowników lub udostępnianie swojego konta innym Użytkownikom, podejmowanie czynności informatycznych lub wszelkich innych mających na celu wejście w posiadanie haseł innych Użytkowników,
  4. korzystania z Aplikacji w sposób nieuciążliwy dla innych Użytkowników lub dla Vilsone, z poszanowaniem ich dóbr osobistych (w tym prawa do prywatności) i wszelkich przysługujących im praw.
 12. W celu ochrony praw użytkownika, użytkownik powinien niezwłocznie powiadomić Vilsone, w sposób określony w pkt. VII ust. 1, o każdym przypadku nieuprawnionego wykorzystania adresu e-mail lub/i hasła potrzebnych do zalogowania siędo Usługi, jak również o jakimkolwiek przypadku naruszenia zasad określonych w niniejszym Regulaminie.
III. Zasady Zamieszczania w Aplikacji Materiałów
 1. Po zainstalowaniu Aplikacji oraz zarejestrowaniu i zalogowaniu się do Usługi, zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu, Użytkownik może zamieszczać w ramach Aplikacji (tj. dostępnej Usługi) treści takie jak: komentarze, opisy, pliki graficzne, i inne (zwane pojedynczo „Materiałem”, a łącznie „Materiałami”), zgodnie z możliwościami technicznymi Aplikacji. Wszelkie Materiały zamieszczane przez Użytkownika w ramach Usługi muszą być jego własnego autorstwa lub muszą przysługiwać mu nieograniczone w czasie i terytorium, ani ograniczone jakimikolwiek prawami osób trzecich prawa autorskie, prawa pokrewne, prawa do wizerunków oraz wszelkie inne prawa w zakresie umożliwiającym Użytkownikowi zamieszczanie ich w Aplikacji. Materiały nie mogą naruszać przepisów prawa, praw osób trzecich, ani dobrych obyczajów.
 2. Materiały są zamieszczane przez Użytkownika w ramach Usługi samodzielnie, tj. bez pośrednictwa Vilsone. Vilsone nie będzie dokonywać weryfikacji Materiałów przed ich zamieszczeniem przez Użytkownika.
 3. Vilsone zastrzega sobie prawo usunięcia z Usługi danego Materiału bez powiadomienia o tym Użytkownika, jeśli otrzyma lub uzyska urzędową albo inną wiarygodną wiadomość o bezprawnym charakterze Materiału lub związanej z nim działalności, a w szczególności jeżeli Vilsone otrzyma lub uzyska informację o tym, że Materiały są sprzeczne z postanowieniami pkt. III ust. 1 powyżej, tj. przykładowo:
  1. naruszają lub mogą naruszać przepisy prawa lub dobre obyczaje;
  2. nawołują do nienawiści, w szczególności ze względu na rasę, płeć, narodowość, przynależność państwową, orientację seksualną, obrażają uczucia religijne lub kwestionują bezwyznaniowość,
  3. propagują ideologie nazizmu, komunizmu,
  4. godzą w dobra osobiste jakichkolwiek osób trzecich,
  5. naruszają prawa własności intelektualnej osób trzecich, w tym prawa do znaku towarowego lub innych oznaczeń odróżniających oraz prawa autorskie i prawa pokrewne,
  6. promują, zachęcają lub instruują w zakresie działań przestępczych.
IV. Odpowiedzialność Vilsone
 1. Vilsone prowadzi bieżący nadzór nad technicznym funkcjonowaniem Aplikacji oraz udostępnionej za jego pośrednictwem Usługi, zapewniając poprawność ich działania.
 2. Vilsone zastrzega sobie możliwość do wycofania lub modyfikacji określonych opcji oraz Usług Aplikacji oraz prawo do przejściowego zaprzestania działania Aplikacji z ważnych przyczyn (np. ze względu na ochronę prywatności lub innych względów uzasadnionych przepisami prawa, czynności konserwacyjnych lub związanych z modyfikacją Aplikacji, jak również siłę wyższą).
 3. Vilsone nie ponosi w szczególności odpowiedzialności za:
  1. podanie przez Użytkownika w formularzu rejestracyjnym danych niezgodnych ze stanem faktycznym, niekompletnych lub nieaktualnych oraz za brak aktualizacji tych danych,
  2. treść Materiałów, jak również wszelkich innych informacji zamieszczonych w ramach Usługi przez Użytkowników, w szczególności za ich zgodność z prawem, prawdziwość, aktualność, itp.,
  3. przesłanie lub zamieszczenie przez użytkownika Materiałów, w stosunku do których nie przysługują mu prawa autorskie, prawa pokrewne bądź prawa do wizerunków osób widniejących w Materiałach lub jakiekolwiek inne prawa, lub Materiałów naruszających inne prawa osób trzecich,
  4. skutki spowodowane przez przejęcie przez osoby trzecie hasła użytkownika, o ile nie wynika to z działania lub zaniedbania Vilsone,
 4. Vilsone oświadcza, że Aplikacja oraz korzystanie z Usługi mogą być połączone z serwisami internetowymi należącymi do osób trzecich (np. serwis facebook), a Użytkownik przed skorzystaniem z funkcjonalności takiego serwisu powinien zapoznać się z zasadami takiego serwisu.
V. Zakończenie korzystania z Usługi/Aplikacji
 1. Użytkownik może w dowolnym czasie zrezygnować z korzystania z Usługi (usunięcie konta), w szczególności wówczas, gdy nie zaakceptuje zmian wprowadzonych w treści Regulaminu lub modyfikacji określonych opcji Aplikacji, jak również jeżeli uzna, że dalsze korzystanie z Usługi nie jest dla niego przydatne lub wygodne. Usunięcie konta, o którym mowa w zdaniu poprzednim jest możliwe poprzez przejście do podstrony Usługi „Usuwania konta”, przesłanej w mailu rejestracyjnym.
 2. Vilsone może pozbawić Użytkownika prawa do korzystania z Usługi (blokując dostęp do Usługi lub usuwając jego konto), jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Aplikacji lub Usługi, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Użytkownika niniejszego Regulaminu, przepisów prawa lub praw osób trzecich.
 3. Użytkownik może w dowolnym momencie dokonać deinstalacji Aplikacji na swoim urządzeniu końcowym z dowolnych powodów korzystając w tym celu z funkcjonalności zainstalowanego oprogramowania lub bezpośrednio z poziomu Google Play lub App Store.
 4. Vilsone oświadcza, że dokonanie deinstalacji Aplikacji bez usunięcia konta, o którym mowa w pkt V ust. 1 powyżej, nie powoduje usunięcia konta (tj. możliwości korzystania z Usługi).
 5. Vilsone oświadcza, że jest uprawniony do usunięcia konta Użytkownika, który nie zalogował się do Usługi przez co najmniej 366 dni kalendarzowych.
VI. Polityka prywatności
 1. Dane osobowe Użytkowników podane podczas rejestracji do Usługi wykorzystywane są przez Vilsone w celu zapewnienia sprawnego funkcjonowania Aplikacji, jak również w celu umożliwienia świadczenia użytkownikowi Usługi, oraz w celach marketingowych.
 2. Vilsone zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących Użytkownika organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, w oparciu o odpowiednią podstawę prawną. Poza przypadkami wskazanymi w zdaniu poprzednim informacje dotyczące Użytkownika nie zostaną ujawnione żadnej osobie trzeciej, bez zgody Użytkownika.
 3. Vilsone przetwarza informacje dotyczące Użytkowników, w tym informacje mające charakter danych osobowych, z zachowaniem obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa, w szczególności zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 27 sierpnia 1997 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.), przy zastosowaniu wymaganych prawem zabezpieczeń.
 4. Dane Użytkownika będą przechowywane przez okres nie dłuższy, niż to jest konieczne w związku z korzystaniem z Usługi, a następnie zostaną usunięte z systemu.
 5. Administratorem danych osobowych w związku z dostępem do Usługi jest Vilsone Sp. z o.o. z siedzibą ul. Wilsona 1, 33-100 Tarnów, NIP: 9930652279. Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednak niezbędne do korzystania z Usługi.
 6. Każdy użytkownik korzystający z Usługi ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich poprawiania, uzupełniania oraz prawo żądania zaprzestania ich przetwarzania danych i ich usunięcia, zwracając się w tym celu do Vilsone w sposób wskazany w pkt. VII ust. 1.
 7. Korzystanie z Usługi poprzez przeglądarkę internetową związane jest z obsługą plików cookies, które mogą być zapisywane na urządzeniu końcowym Użytkownika. Dokładne zasady obsługi plików cookies znajdują się tu: Polityka Plików Cookies w Google Analitics
VII. Reklamacje oraz kontakt z Vilsone
 1. Wszelkie reklamacje związane ze świadczeniem za pośrednictwem Aplikacji Usług oraz pytania dotyczące użytkowania Aplikacji należy składać:
  1. na adres poczty elektronicznej: developer@vilsone.com lub
  2. na adres korespondencyjny: Vilsone Sp. z o.o. z siedzibą ul. Wilsona 1, 33-100 Tarnów (z dopiskiem „Reklamacja”)
 2. Reklamacja powinna zawierać w swej treści odpowiednio: imię, nazwisko, nick użytkownika, jego dokładny adres zamieszkania (adres korespondencyjny), adres poczty elektronicznej podany podczas rejestracji (lub odpowiednio zaktualizowany), jak również dokładny opis i powód reklamacji.
 3. Vilsone rozpatruje reklamację w ciągu 15 dni roboczych od dnia jej otrzymania oraz informuje niezwłocznie Użytkownika, za pomocą poczty elektronicznej lub pod adres korespondencyjny podany w reklamacji, o sposobie jej rozpatrzenia. W sytuacji, gdy podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia Vilsone zwraca się, przed rozpatrzeniem reklamacji, do składającego reklamację o jej uzupełnienie. Czas udzielania dodatkowych wyjaśnień przez Użytkownika przedłuża odpowiednio okres rozpatrywania reklamacji.
 4. Vilsone nie przewiduje składania do Vilsone odwołań od rozpatrzonej reklamacji.
 5. Wszelkie inne powiadomienia, uwagi i pytania dotyczące funkcjonowania Aplikacji można kierować pocztą elektroniczną lub pisemnie, pod adresy wskazane w pkt. VII ust. 1.
VIII. Postanowienia końcowe
 1. Vilsone zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu jedynie z ważnych przyczyn dotyczących Vilsone, Aplikacji lub dostępnych za jej pomocą Usług, przy czym zmiana taka nie może wpływać negatywnie na prawa lub obowiązki Użytkownika. Zmiany Regulaminu w odniesieniu do użytkownika korzystającego z Usługi obowiązują od momentu zaakceptowania przez niego tak zmienionego Regulaminu. Vilsone zastrzega, że w odniesieniu do Użytkownika korzystającego z Usługi, pewne funkcje Aplikacji mogą być ograniczone lub nawet niemożliwe do zrealizowania w ramach Usługi do momentu akceptacji zmienionego Regulaminu.
 2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego oraz innych ustaw.
 3. Postanowienia niniejszego Regulaminu podlegają prawu polskiemu.
 4. Użytkownicy Aplikacji mogą uzyskać nieodpłatnie dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza Regulamin, w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.
Tarnów, 30.10.2013